آزمایش های هوشمند ژنتیکی smartests.ir

معرفی تیم

 

 

 

 

تیم SMARtests متشکل از تعدادی از پزشکان و کارشناسان مجرب میباشد که در راس آن جناب آقای دکتر مسعود هوشمند مسئولیت نظارت و مدیریت علمی مجموعه را عهده دار میباشد .

 

  • Ph.D ژنتیک مولکولی پزشکی از سوئد 
  • عضو هیئت علمی  پژوشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  NIGEB
    (National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology )
  • برنده جایزه ژنتیک پزشکی از انجمن ژنتیک ایران 
  • برنده جایزه دانشمند برتر جهان اسلام سال 2014
  • برنده جایزه محقق برتر ایران سال 2015
  • دارای بیش از 13 کتاب و 185 مقاله علمی
  • از بنیان گذاران علم پزشکی شخصی در ایران