خدمات تخصصی

گروه خدمات تخصصی اسمارت تست، پاسخگوی نیاز محققین و دانشجویان نیز هستند! خدمات زیر، گوشه ای خدمات بیوتکنولوژی ما برای مقاصد تحقیقاتی هستند: 

خدمات تخصصی مولکولی

سلولی-مولکولی:

 • . استخراج DNA-RNA
 • . سنتز cDNA
 • . اسپکتروفوتومتر
 • . PCR
 • . Real-time PCR
 • . الکتروفورز
 • . ELISA،
 • . طراحی و سنتز پرایمر
 • . توالی یابی سنگر، نسل جدید NGS  و آنالیز داده

میکروسکوپی:

 • . میکروسکوپ نوری
 • . میکروسکوپ الکترونی
 • . TEM-SEM-ESEM

طیف سنجی:

 • . XRD
 • . XRF
 • . UV-VIS
 • . FTIR
 • . DLS
 • . zeta potential

جداسازی مواد:

 • . GC
 • . HPLC
 • . LC-MS/MS

همین الان درخواست خود را ارسال کنید یا با ما تماس بگیرید!نظرات

نظر خود را اضافه کنید